วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 7

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 7 กลุ่มเรียน 201


อาจารย์ได้อธิบายการส่งงาน (Artwork) ในโฟลเดอร์รายบุคคลที่สร้างไว้ใน Google Drive
การสอบกลางภาคในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้:
1. สอบ SketchUp และขึ้น Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator


2. ทำแบบทดสอบใน Claroline


การส่งงาน-จัดแสดงงานในวันสอบ มีรายละเอียดดังนี้:
1. กล่องบรรจุภัณฑ์แบบสมบูรณ์
- ควรทำการตัดสร้าง mock up ก่อนพิมพ์จริง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของการพับกล่อง
- ลิ้นกล่องส่วนใหญ่จะมีขนาด 2 ซม.
2. อัพโหลดไฟล์ Artwork (Ai) ลง Google Drive:
- แยก layer สำหรับเส้นตัดพับ (Die-cut)
- เมื่อจัดพิมพ์เป็นไฟล์ภาพ (JPEG) ต้องตั้งค่า Resolution เป็น 300 dpi เพื่อความคมชัด
- ใส่/ระบุชื่อผู้ทำและควรมีรูปประกอบการทำงานจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น