วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 16

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 16 กลุ่มเรียน 201


สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรายวิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มีการจัดแสดงผลงานสอบครั้งสุดท้าย สอบเก็บคะแนนใน Claroline 
http://www.clarolinethai.info/ 


อาจารย์ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโพสต์นี้
เข้าไปที่ http://arti3314.blogspot.com/2014/11/blog-post.html


เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
-รู้การใช้หลักของคุณธรรมในการทำงาน ดำรงชีวิต
2.ด้านความรู้
-มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่างๆและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนรายวิชานี้
3.ด้านปัญญา
-การคิดที่จะทำอะไรแปลกใหม่ ไม่จำเจเพื่อการออกแบบที่ทำใ้เกิดความน่าสนใจ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-ได้สัมพันธภาพที่ดี การติดต่อพูดคุยกับผู้ประกอบการ จากการที่ได้ลงไปปฏิบัติจากสถานที่จริง
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานจากเว็บไซต์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
-สามารถนำไปประยุกต์และนำไปใช้ได้จริง
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
-ARTD3302 นางสาว ภูณัฏฐ์ชา บุญธนาสิริวัฒน์ รหัสนักศึกษา5311317118กลุ่ม 201
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-poonatcha.blogspot.com/
2.ได้ สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดย ตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/poonatcha/docs/artd3302-201-poonatcha-____________/1
การสอบรอบ Final การแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์คู่แข่งพิมเสนน้ำตรามาซาภาพถ่ายคู่กับผลงานผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำตราภูทิพย์
ที่มา ; ภูณัฏฐ์ชา  บุญธนาสิริวัฒน์, 2557

ภาพผลงานผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำตราภูทิพย์
ที่มา ; ภูณัฏฐ์ชา  บุญธนาสิริวัฒน์, 2557

 
ภาพผลงานผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำตราภูทิพย์
ที่มา ; ภูณัฏฐ์ชา  บุญธนาสิริวัฒน์, 2557


 
ภาพผลงานผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำตราภูทิพย์
ที่มา ; ภูณัฏฐ์ชา  บุญธนาสิริวัฒน์, 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น