วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 3

การเรียนวิชา ARTD3302 
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 3 กลุ่มเรียน 201

 การเรียนคาบที่ 3 ฟังเพื่อนรายงานข่าวหน้าชั้น จากนั้นเตรียม Present แต่ละกลุ่มได้นำเสนอ ส. 1 สืบค้น (Research) ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าสินค้าของแต่ละอำเภอ โดยใช้ Mood Board เป็นสื่อประกอบในการนำเสนอ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ให้คำแนะนำแต่ละกลุ่มตามปัญหาของสินค้าที่แตกต่างกันไป เนื่องจากยังมีจุดบกพร่องในการศึกษาหาข้อมูลและคิดวิเคราะห์ กลุ่มเราได้รายงานเป็นกลุ่มแรก

 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนของ กลุ่ม 3 Inspiretion  มีดังนี้

1. ให้วิเคราะห์ตัวสินค้าเพิ่มเติม
2. ให้หาสินค้าที่มีความแตกต่างกันเพื่อการศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
3. ให้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ โดยการแกะดูสินค้าด้านในศึกษาส่วนประกอบทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
4. ให้ออกแบบโลโก้ใหม่หรือโดยกาารดราฟจากโลโก้จริงเพื่อนำมาผลิตจริง
5. ทำ sketch design ร่างแบบ และขึ้นแบบใน sketch up
6. ถ่ายภาพสินค้าจริงทั้ง 6 ด้าน
7. ภาพประกอบบนตัวผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบต้องเป็นภาพที่ถ่ายเอง

การบ้าน  

1.ทำรายงานสรุปผลการสืบค้นข้อมูล ส. 1 ตามรายละเอียดใบงานใน http://www.clarolinethai.info/

 2. คลิกที่ ARTD3302 – การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Prachid Tinnabutr - Thai 3. คลิกที่การอภิปรายรายวิชา


 4. คลิกเข้าที่กลุ่มของเรา


5. เข้าไปที่จงอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้

6. อภิปรายและทำรายงานตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนด โดยการเขียนตอบกระทู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น