วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 1

การเรียนวิชา ARTD3302 
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 1 กลุ่มเรียน 201

     การเรียนการสอนในคาบแรกอาจารย์ได้แนะนำและอธิบายถึงเว็บไซต์แหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้นักศึกษาได้เข้าไปดูข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางและยังสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย เว็บบล็อกที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้

1. การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ARTD3302,ARTI3314)
       
    เป็นเว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชา Graphic Design for Packaging โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร รวบรวมทั้งรายละเอียด คำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินการ ตลอดจนถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของศึกษาและสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ในบล็อกนี้
   เป็นเว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน การวิจัยแบบภาคสนามโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ที่บล็อกนี้  เว็บบล็อกการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SME และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 โดยผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
-ส.1.การสืบค้นข้อมูล (Research)
-ส.2 การสร้างสรรค์ตามสมติฐาน (Resume)
-ส.3 สรุปผลงาน (Result)
     เป็นเว็บบล็อกงานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและผลผลิตจากการเรียนรายวิชาการออกแบบการฟิกบนบรรจุภัณฑ์         เว็บไซต์สำหรับหาข่าว ให้แปลข่าวใส่ใน Google docs อ่านข่าวสัปดาห์ละ 3 คน


การบ้านในสัปดาห์ที่ 1

    - กรอกข้อมูลส่วนตัวลงแบบบันทึกใน Google docs ตามลิ้งค์ที่แนบให้เรียบร้อย
    - ทำแบบสำรวจก่อนเข้าเรียนตามลิ้งค์ที่แนบไว้
    - แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม และแชร์ให้กับอาจารย์ผู้สอน
    - การบ้าน "ส.1 การสืบค้น" ทำลงในเว็บบล็อกส่วนตัว มีดังนี้
      1. หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า Packaging Design แปลและอ้างอิงจาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบ
      2. หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบคำอธิบาย
    - หาข้อมูลมาใส่แบบบันทึกการบ้านทุกสัปดาห์ อาจารย์จะแชร์ลิ้งไว้ให้
    - ตีความคำว่า "สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม" โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสินค้าประเภท health & beauty มาคนละ 1 อย่าง  ไม่ให้ซ้ำกัน โดยต้องมีแหล่งที่มาของผู้ประกอบการที่ชัดเจน สามารถ search "วิสาหกิจชุมชน" ในการเลือกสินค้าที่ต้องการนำมาพัฒนา
    - รายงานข่าวครั้งละ 3 คน อ่านข่าวเวลา 6 โมง เริ่มสัปดาห์ที่ 2
    - สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 มีดังนี้
        - กระดาษ A4: ออกแบบหัวกระดาษเป็น theme ของตัวเอง ปริ้นและทำเป็นเล่มให้เรียบร้อย
        - ดินสอ 2B สำหรับ sketch
        - ไม้บรรทัด
        - กระดาษกราฟ
        - กล้อง(ถ้ามี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น